ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w SPZ ZOZ w Pruszkowie

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Działając na podstawie obowiązujących aktów prawnych:
1. art. 23-30 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2. art. 18 ust.2 pkt.3, art. 18 ust.3 pkt.3, art.24 ust.l pkt.9, art.29 ust.4, art.31 ust.3 i 5, art.36 ust.3a, art. 101 ust.l pkt.4, art. 102 ust.l pkt.4, art. 106 ust.4 pkt.3 i 8a, art. 11 ust.4 pkt.5 i art.l 18 ust.2 pkt.3, art.l 19 ust 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (z późn. zmianami)
3. art.2 ust.6, art. 12 ust.l pkt.9 i art.39 ust.l i 6 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. (z późn. zmianami)
4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r (z póżn. zmianami) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Wprowadzam z dniem 1 sierpnia 2017 r. procedurę pod nazwą „ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ w SPZ ZOZ w Pruszkowie” będącą załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
Za jej przestrzeganie czynię bezpośrednio odpowiedzialnymi Zastępców Dyrektora SPZ ZOZ ds. lecznictwa i ds. pielęgniarek i położnych, Kierowników Oddziałów/Działów/Przychodni Specjalistycznych.


Treść zarządzenia do pobrania poniżej. 
Pobierz
© 2022 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE.

 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUSZKOWIE