SPZZOZ w Pruszkowie. Szpital Powiatowy w Pruszkowie.

Witamy na stronie Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo wybierając interesujący Państwa temat z menu głównego po lewej stronie.

Poniżej publikujemy dane kontaktowe do naszych oddziałów.

 


 OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o konkursie na stanowisko

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

przy ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-

800 Pruszków.

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie jest dostępny na stronie: www.powiat.pruszkow.pl

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie są udostępniane do wglądu w

budynku Starostwa, przy ul. Drzymały 30 w Pruszkowie, pokój 304, III piętro w dniach

07.09.2016 – 10.10.2016 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w

Pruszkowie może być osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków

kierownika;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia

podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Pruszkowie winien przedstawić następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora szpitala oraz życiorys;

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania

stanowiska dyrektora podmiotu leczniczego:

3) opis przebiegu pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe

kandydata;

5) zaświadczenie o niekaralności;

6) pisemną zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych;

Dokumenty, o których mowa w punktach 2 i 4, mogą być przedstawione w postaci kopii,

jednakże na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany

przedstawić oryginały tych dokumentów.

Kandydat na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Pruszkowie winien dodatkowo:

1) przedstawić sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania SPZZOZ w Pruszkowie oraz cele

strategiczne (szpital i przychodnie);

2) posiadać znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych w tym

współpracy z NFZ – preferowane będą osoby pełniące funkcje kierownicze w podmiotach

leczniczych;

3) znać powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy;

4) posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem finansami, w tym z finansami

publicznymi.

Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym

i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w terminie do dnia 10.10.2016 r., w

zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie”. Koperty z dokumentami należy

przesłać na adres:

Zarząd Powiatu – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków,

lub złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Zarządu Powiatu – III piętro, w godz. 8:00- 16:00 –

adres jak wyżej.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 17.10.2016 r.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pan Grzegorz Kozłowski – p.o. Kierownika Zespołu

Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie nr tel. 22 738 15 48.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 


a a

 

 

 

 

 

PORADY PEDIATRYCZNE NIE OBJĘTE UMOWĄ Z NFZ